M.Tech Students

Jishnu Janardhanan C. M.- “Helmet Detection”

Vandhana C. R. – “Beat Detection”

Varun V. H. – “Vision based Quadcopter Navigation”